NOWY PLAN KONT Z KOMENTARZEM

Ilość stron 168
Cena 69 PLN

 

Edukator Sp. z o.o.

Publikacja została opracowana w oparciu o znowelizowaną ustawę
o rachunkowości, o finansach publicznych, a także o rozporządzenia Ministra Finansów o szczególnych zasadach rachunkowości, sporządzania planów finansowych, sprawozdawczości i klasyfikacji budżetowej
w jednostkach sektora finansów publicznych.

W opracowaniu szczegółowo przedstawiono:

 1. Omówienie zasad ewidencji księgowej w poszczególnych zespołach kont zakładowego planu kont;
 2. Wykaz kont syntetycznych i analitycznych (zakładowy plan kont)
  w jednostkach i zakładach budżetowych, a także gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych;
 3. Szczegółowy komentarz do poszczególnych zespołów kont, jak również najczęściej występujące operacje księgowane na stronach Wn i Ma właściwych kont, z jednoczesnym określeniem właściwej strony konta przeciwstawnego;
 4. Wzór zarządzenia kierownika jednostki w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont;
 5. Układ paragrafowy kosztów niezbędny do sporządzenia załacznika do bilansu – „rachunek zysków i strat”;
 6. Ogólne zasady dotyczące zamknięcia ksiąg rachunkowych.

 

WYDATKI STRUKTURALNE I ZASADY SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA RB-WS

Ilość stron: 75
Cena: 58 PLN

Autor: Stefan Kulaszyński

Edukator Sp. z o.o.

Pozycja zawiera

 1. Podstawowe akty prawne Unii Europejskiej oraz przepisy krajowe.
 2. Omówienie podstawowych pojęć związanych z realizacą środków
 3. z funduszy pomocowych.
 4. Dotacje rozwojowe.
 5. Zasady kwalifikalności wydatków ze środków unijnych w latach 2007-2013.
 6. Ewidencja środków pomocowych z funduszy strukturalnych.
 7. Wydatki strukturalne oraz zasady ich ewidencji.
 8. Zasady klasyfikowania wydatków strukturalnych według łaściwych kodów ujmowanych w kwalifikującej pieczątce.
 9. Instrukcja sporządzania rocznego sprawozdania Rb-WS o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych.
 10. Wydatki strukturalne w pytaniach i odpowiedziach.
 11. Zadanie oraz rozwiązanie zadania.

 


KONTROLA ZARZĄDCZA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Ilość stron: 111
Cena: 54 PLN

Autor: Stefan Kulaszyński

Edukator Sp. z o.o.

Skrypt zawiera:

 1. Wykaz przepisów prawnych dotyczących kontroli zarządczej - art. 68-70 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 2. Organizacja i funkcjonowanie kontroli zarządczej.
 3. Procedury kontroli zarządczej.
 4. Rola kierownika dotycząca kontroli zarządczej wynikająca z art. 53, 68 i 69 ustawy o finansach publicznych.
 5. Omówienie wzoru pieczątki dotyczącej sprawdzania i zatwierdzania dowodów ksiegowych.
 6. Omówienie procedur kontrolnych w zakresie:
  • gospodarki kasowej i druków ścisłego zarachowania,
  • zasad pobierania dochodów i dokonywania wydatków,
  • gospodarowania składnikami majątku trwałego i ruchomego,
  • prowadzenia gospodarki magazynowej,
  • ochrony danych księgowych,
  • zabezpieczenia danych informatyki,
  • monitorowania i oceny funkcjonowania kontroli zarządczej,
  • kontroli sprawdzania sprawozdań budżetowych i finansowych,
  • obiegu dowodów finansowo-księgowych,
  • zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,
  • oceny ryzyka w zakresie dochodów, wydatków i innych.
 7. Zakres praw i obowiązków głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych wynikająca z art. 54 ustawy o finansach publicznych.
 

 

Centrum Szkoleniowe EDUKATOR Sp. z o.o.
ul. Jasna 1, pok. 222
tel.: 600 968 276
tel.: 511 155 601
e-mail: edukator@edukatorspzoo.com.pl
www.edukatorspzoo.com.pl
SUBSKRYPCJA
Jeśli chcesz otrzymywać informacje od Nas, wpisz swój adres e-mail